/** */ Privacy Policy | Älvis Städ AB | Hög kompetens och 14 dagars garanti

Integritetspolicy

 

 

Älvis Städ AB Integritetspolicy (alvisstad.se)

1.    Allmänt
Denna integritetspolicy beskriver hur Älvis Städ AB (559089-5339) samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Policyn i fortsättningen kommer att benämnas alvisstad.se.

2.    Personuppgiftsansvarig
Respektive bolag enligt ovan som du lämnat personuppgifter till är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

3.    Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du besöker vår hemsida, bokar/beställer våra tjänster både via hemsidan och per telefon eller när du på annat sätt har kontakt med alvisstad.se. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

4.    Vilken information behandlar vi?
De personuppgifter alvisstad.se samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är:

•    Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
•    Adress
•    Telefonnummer och e-post
•    Betalningsuppgifter
•    Kundnummer
•    Information om vilka av våra tjänster eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev 
•    Uppgifter om dina beställningar/genomförda köp
•    Annan uppgift som krävs för att vi ska kunna genomföra våra tjänster enligt avtal

5.    Användning av information
Den information alvisstad.se samlar in från dig kan användas för olika ändamål.
Det huvudsakliga syftet för behandling av personuppgifter är att:

•    Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av tjänst/köp, fakturering, eventuell reklamation
•    Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara på frågor och rätta felaktiga uppgifter
•    Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende alvisstad.se och utvalda samarbetspartners varor och tjänster
•    Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
•    Ge dig som kund relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
•    Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster
•    Förhindra bedrägerier
•    Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
•    Uppgifterna kan även komma och utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av våra tjänster.

6.    De lagliga grunderna för behandling av dina personuppgifter
Uppfyllande av avtal; vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra beställningar/köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som kund såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, samt ditt intresse av våra erbjudande för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.
Intresseavvägning; En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster. alvisstad.se behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.
Rättslig förpliktelse; i vissa fall kan alvisstad.se ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Ett exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför är för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7.    Hur länge sparar vi informationen
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. alvisstad.se kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka alvisstad.se rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
Vi sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört en beställning/köp eller på annat sätt integrerat med alvisstad.se.

8.    E-handelssäkerhet
alvisstad.se är de enda som äger informationen som samlas in på våra webbplatser.

9.    Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen eller myndighet kräver så. Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

10.    Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare med rätt behörighet får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

11.    Dina Rättigheter
Du som är registrerad hos alvisstad.se har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättiga skäl, genom en skriftlig undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig.  Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet, det innebär att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna eventuella klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande och invända mot direktmarknadsföring.

12.    Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies, vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personlig identifierbar information på vår webbplats.
alvisstad.se använder cookies för att ge er en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (tex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.
Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

13.    Ändring av integritetspolicy
alvisstad.se har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn och kommer att med rimlig varsel informera dig vid ändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill godta ändringarna har du rätt att säga upp ditt avtal innan den ändrade policyn träder i kraft.

14. Översikt av vår personuppgiftsbehandling
Nedan har vi gjort en översiktlig sammanställning av vår behandling av personuppgifter för att tydligt förklara vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar för våra olika ändamål, vilken rättslig grund som ligger till grund för vår behandling och hur länge vi lagrar uppgifterna.

Ändamål Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillahndahålla support Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvilkor) Namn, adress, telefon- nummer samt e-post
Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv hos alvisstad.se, t.ex genom att handla eller kontakta vår kundservice
För att försäkra oss att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig förpliktelse Namn,,adress, telefonnum- mer samt e-post Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra alvisstad.se och våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post, telefon och sms/mms Intresseavvägning

Namn,adress, telefonnum-mer samt e-post
Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos alvisstad.se, tex genom att handla eller kontakta vår kundservice
För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller sms/mms Fullföljande av avtal om alvisstad.se konto Namn, adress, telefonnummer samt e-post
Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation, logginformation,
Betalningsuppgifter
Kundnummer
Information om hur du använder vår webb, om vilka våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till
Uppgifter om dina inköp
Information om ditt kontoinnehav
Så länge du har ett alvisstad.se konto

15.    Kontaktinformation
Har du frågor kring denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill ändra felaktiga eller radera uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på alvisstad.se.